Polityka prywatności

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

SERWISU TEMIDA.IO

 

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest LANTRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000763891, NIP: 9442262457., REGON: 382124950.. kapitał zakładowy: 200.000,00 złotych.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej Rozporządzeniem) zostaje wdrożony niniejszy dokument o nazwie Polityka Prywatności.

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu i aplikacji z nim związanych w domenie temida.io (zwanym dalej Serwisem) oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług. Polityka prywatności służy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi: ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego. Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników Serwisu, a w szczególności dbamy o ochronę ich danych osobowych.
 3. Administrator wyraża pełne zaangażowanie dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz wsparcie dla przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych związanych z ochroną danych osobowych.
 4. Polityka Prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, niezależnie od formy ich przetwarzania (zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
 5. Polityka Prywatności ma zastosowanie wobec wszystkich komórek organizacyjnych, w tym oddziałów, samodzielnych stanowisk pracy i wszystkich procesów przebiegających w ramach przetwarzania danych osobowych.
 6. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych i informacji, za wyłączeniem informacji zawartych w plikach cookies.
 7. Ze względu na nieustannie zmieniające się zagrożenia przetwarzania danych o osobowych i zmiany prawa niniejsza Polityka prywatności może być dokumentem dynamicznie zmieniającym się w czasie. Uaktualnienia procedur ochrony, oprogramowania i innych parametrów stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych znajdują na bieżąco odzwierciedlenie funkcjonalne w niniejszej Polityce.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy wykorzystywania plików cookies, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

 • 2

Cele Polityki prywatności

 1. Celem Polityki Prywatności jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzanie w Serwisie danych osobowych oraz ich ochrona przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieupoważnioną zmianą.
 2. Cele Polityki Prywatności realizowane są poprzez zapewnienie danym osobowym następujących cech:
 1. poufności – właściwości zapewniającej, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom,
 2. integralności – właściwości zapewniającej, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,
 3. rozliczalności – właściwości zapewniającej, że działania podmiotu operującego na danych osobowych mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi,
 4. ciągłości – zdolności do niezakłóconego ich przetwarzania, bez przerw uniemożliwiających ich udostępnianie osobom upoważnionym.

 

 • 3

Narzędzia ochrony danych osobowych

 1. Dla skutecznej realizacji Polityki Prywatności Administrator zapewnia:
 1. odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,
 2. szkolenia w zakresie przetwarzania danych osobowych i sposobów ich ochrony,
 3. kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych,
 4. monitorowanie zastosowanych środków ochrony,
 5. ciągłe śledzenie zmieniających się zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, także  uwzględnianie zmieniającego się prawa,
 6. kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty trzecie, którym dane zostały udostępnione lub powierzone.
 1. Monitorowanie przez Administratora zastosowanych środków ochrony obejmuje m. in. działania Użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.

 

 • 4

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na ich podstawie lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy albo świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach kontaktowych i zamówień usług,
 2. poprzez gromadzenie plików „cookies”, zgodnie z §7 Polityki prywatności.
 1. Dane podane przez Użytkownika są przetwarzane w celu dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz świadczenia za pośrednictwem Serwisu usług na rzecz Użytkownika (art. 6 ust. 1 Rozporządzenia), a w szczególności:
 1. utrzymywania kontaktu z Użytkownikiem, zaprezentowania usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu i jego oferty, prawidłowego wypełnienia formularzy kontaktowych i zamówień usług przez Użytkownika,
 2. przesyłania drogą elektroniczną oferty współpracy, informacji handlowych oraz newslettera,
 3. ustalenia preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie przedmiotu działalności Serwisu,
 4. ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw lub ochrony przed roszczeniami.
 5. działań reklamowo — marketingowych
 1. Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:
 1. imienia i nazwiska,
 2. adresu poczty elektronicznej (adres e-mail),
 3. numeru telefonu,
 4. numeru NIP.
 1. Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności i usług, które tego wymagają.
 2. Dane osobowe są przechowywane do czasu:
 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika,
 2. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zawartej przez strony,
 3. zakończenia świadczenia na rzecz Użytkownika usług za pośrednictwem Serwisu,
 4. przedawnienia roszczeń stron związanych z zawarta przez strony umową lub związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 1. Użytkownikowi, który umieścił dane osobowe w Serwisie przysługuje do nich wgląd w każdym czasie. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji i sprostowania, jak i zażądania usunięcia, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Modyfikacja, usunięcie lub zaprzestanie przetwarzania danych może uniemożliwić korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności i usług, które tego wymagają.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 5

Obowiązek informacyjny

 1. Na wniosek Użytkownika, Administrator jest obowiązany poinformować go o przysługujących mu prawach oraz udzielić, odnośnie do jego danych osobowych, stosownych informacji.
 2. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania Użytkownika – udziela mu informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem dotyczącym wykonania któregokolwiek z uprawnień na podstawie art. 15–22 Rozporządzenia. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator Użytkownika o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli Użytkownik przekazał swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że Użytkownik zażąda innej formy.

 

 • 6

Powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi

 1. Dane osobowe gromadzone w Serwisie nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich, nie są też gromadzone w celu ich sprzedaży innemu podmiotowi.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem krajowym lub aktami prawa wspólnotowego.
 3. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. Podmiot ten może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Powierzenie następuje zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 28 Rozporządzenia.

 

 • 7

Zasady wykorzystywania plików cookies

 1. Poprzez piki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Wykorzystuje się je do:
 1. możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu,
 2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
 3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika oraz badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu,
 4. zarządzania Serwisem,
 5. stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa.
 1. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Serwisu, w tym w szczególności Użytkowników ich stron internetowych, podlegają ich własnej polityce prywatności i regulaminom wykorzystywania plików cookies.
 2. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Administrator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Serwisu.

 

 • 8

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r.