Regulamin

REGULAMIN SERWISU temida.io

 

Serwis oraz uruchomione w jego ramach aplikacje, dostępny w domenie internetowej temida.io prowadzony jest przez LANTRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000763891, kapitał zakładowy: 200.000,00 złotych.

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z serwisu temida.io oraz świadczenia Usług za jego pośrednictwem.

 

Definicje

Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której prawo przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu oraz dokonująca za jego pośrednictwem zakupu Usług;

Konsument – zawodową lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dla której korzystanie z Serwisu nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Konto — oznacza Konto Klienta lub Konto Użytkownika w zależności od kontekstu w jakim zostało użyte;

Konto Klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta i przypisanych mu Użytkowników;

Konto Użytkownika – oznaczony indywidualną nazwą (loginem/adresem e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika;

Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora, który dostępny jest pod adresem: https://temida.io/polityka-prywatnosci/;

Serwis – serwis intranetowy temida.io, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi;

Umowa – zawarta na odległość przez Usługodawcę z Klientem za pośrednictwem Serwisu umowa, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie Usług;

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

Usługodawca – LANTRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000763891, kapitał zakładowy: 200.000,00 złotych;

Użytkownik – pracownik lub przedstawiciel Klienta korzystający w jego imieniu z Serwisu i dokonujący za jego pośrednictwem zakupu Usług;

Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta bezpośrednio lub pośrednio przez Użytkownika w celu zawarcia Umowy na świadczenie Usług.

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta i Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient i Użytkownik zobowiązują się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Klienta i Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca oświadcza i zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych Użytkownika lub Klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz w celach w nim określonych.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub Klienta określa Polityka prywatności.
 6. Regulamin obowiązuje tylko na stronie Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach Portalu. Usługodawca zastrzegają, iż nie ma wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikują.
 7. Klienci oraz Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie na stronie Serwisu pod adresem https://temida.io/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 • 2

Rejestracja

 1. Dostęp do Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest możliwy jedynie po zarejestrowaniu się.Usługa świadczona jest od momentu rejestracji Konta.
 2. Serwis jest dedykowany i przeznaczony dla przedsiębiorców: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, mających osobowość prawną.
 3. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
 4. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Klient i Użytkownik zobowiązani są do wypełnienia wszystkich pól zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności.
 5. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z:

a. akceptację zapisów Regulaminu, bez zastrzeżeń,

b. przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika lub Klienta zasad przetwarzania danych osobowych wyrażonych w Polityce Prywatności..

1. W procesie rejestracji Klient podaje następujące dane: imię nazwisko lub nazwę firmy, adres siedziby, numer NIP, działający adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz ustanawia hasło do swojego Konta Klienta. Przerwanie procedury rejestracyjnej powoduje usunięcie informacji podanych przez Klienta.

2. W procesie rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, aktywny adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz stworzony przez siebie klucz do Konta. Użytkownik, który uzyskał dostęp do Serwisu poprzez zaproszenie wysłane od Klienta pocztą elektroniczną, podaje imię i nazwisko, numer telefonu oraz stworzony przez siebie klucz do Konta. Przerwanie procedury rejestracyjnej powoduje usunięcie informacji podanych przez Użytkownika.

3. Klient lub Użytkownik ma obowiązek weryfikacji podanych przez siebie danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Użytkownika związanej z podaniem przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych w procesie rejestracji.

4. Klient lub Użytkownik w każdym czasie bez szkody dla praw wynikających z Polityki Prywatności ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia  swoich danych. W przypadku usunięcia danych Klient lub Użytkownik traci możliwość z korzystania z Usług w takim zakresie, w jakim dane te są do tego niezbędne. W razie usunięcia danych koniecznych do rejestracji, usuwane jest Konto.

5. Klient lub Użytkownik mogą posiadać wyłącznie jedno aktywne Konto w Serwisie. Zakupione przez Klienta Usługi przeznaczone są wyłącznie na rzecz jego wewnętrznej działalności.

Niedozwolone jest:

 1. udostępnianie Konta innym podmiotom, osobom, Klientom lub Użytkownikom;
 2. zbywanie, użyczanie, wynajmowanie Konta innym podmiotom, osobom, Klientom  lub Użytkownikom;
 3. udostępnianie lub sprzedaż informacji uzyskanych w ramach Usług lub przechowywanych na Koncie na rzecz podmiotów trzecich, poza organizacją Klienta;
 4. posługiwanie się przez Klienta lub Użytkownika informacjami uzyskanymi w ramach Usług lub przechowywanych na Koncie w celu świadczenia usług o charakterze konkurencyjnym.

a. Klient i Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem przez siebie innym osobom lub podmiotom danych umożliwiających logowanie do Konta, a w szczególności loginów i haseł dostępu.

b. W przypadku naruszania postanowień ust. 9 — 11 powyżej Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta Klienta lub Konta Użytkownika, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

 • 3

Obowiązki Klienta i Użytkownika

 1. Klient i Użytkownik zobowiązani są przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu.
 2. Niedozwolone jest umieszczanie w Serwisie treści:

a. naruszających normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, o charakterze erotycznym czy pornograficznym,

b. sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, a także treści mających charakter spamu, np. linków prowadzących do innych stron internetowych, nielegalnego oprogramowania lub informacji na temat ich pozyskania,

c. o charakterze reklamowym, w szczególności reklam i ogłoszeń dotyczących usług konkurencyjnych wobec świadczonych przez Usługodawcę.

 1. Klient i Użytkownik korzystający z Usług zobowiązany jest do powstrzymywania się od naruszania praw własności intelektualnej Usługodawcy w tym kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści lub elementów Serwisu lub danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach Usług. Ponadto Niedozwolone jest udostępnianie treści wygenerowanych i pobranych z Serwisu poza strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Klienta.
 2. Niedozwolone jest używanie zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania treści i baz danych udostępnionych w Serwisie (data scraping, crawling).
 3. Klient i Użytkownik nie może działać na szkodę Serwisu lub innych Klientów lub Użytkowników, np. poprzez próby włamywania się do Serwisu lub na Konto innego Klienta lub Użytkownika.
 4. Klient i Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie oprogramowania złośliwego lub prowadzenie działań, które obciążają infrastrukturę Serwisu.
 5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, Klient i Użytkownik są zobowiązani do naprawienia szkody powstałej w wyniku tego naruszenia. Klient odpowiada za działania Użytkownika jak za działania własne.

 

 • 4

Usługi

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy 14- dni dostępu do usług bezpłatnie, a potem zgodnie z § 5 ust. 4-5 odpłatne po złożeniu Zamówienia.
 2. Świadczenie Usług odpłatnych wymaga zawarcia Umowy, która określa katalog wybranych Usług, czas jej obowiązywania, cenę Usług oraz indywidualne ustalenia z Klientem.
 3. Usługami odpłatnymi są świadczone za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na analizie ryzyka, weryfikacji kontrahenta oraz zarządzania należnościami, dostępne po zalogowaniu się do Serwisu w pakiecie wykupionym przez Klienta.
 4. Szczegółowe informacje na temat zakresu Usług oraz cennik Usług odpłatnych jest dostępny na stronie internetowej Serwisu. Zakres Usług może różnic się z uwagi na indywidualne zapotrzebowania Klienta. Wszelkie zmiany zakresu Usług powinny zostać zawarte w Umowie.
 5. Zawarcie Umowy na świadczenie Usług odpłatnych następuje po upływie bezpłatnego okresu próbnego oraz uprzednim wypełnieniu przez Klienta lub Użytkownika formularza Zamówienia, w którym dokonuje się wyboru pakietu Usług i sposobu zapłaty oraz potwierdzenia Zamówienia poprzez wybranie polecenia: „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i wniesienia opłaty za Usługi poprzez stronę zewnętrznego dostawcy usług płatniczych.
 6. Za datę płatności uważa się datę wpływu zapłaty na rachunek bankowy Usługodawcy.
 7. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Usługi przy wykorzystaniu jednego z poniższych dostawców:

a. bramki płatniczej serwisu Przelewy24, w tym usługi BLIK,

b. automatycznej płatności odnawialnej oferowanej przez serwis Przelewy24,

c. karty kredytowej przy wykorzystaniu bramki płatniczej serwisu Stripe.

 1. Usługodawca potwierdza otrzymanie Zamówienie poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany przez Klienta w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej, zawierającej potwierdzenie otrzymania Zamówienia. Wysłanie potwierdzenia równoznaczne jest z zawarciem Umowy na świadczenie Usług.
 2. Treść Umowy jest utrwalona i zapisana w bazie danych Usługodawcy. Klient ma do niej nieograniczony dostęp w każdym czasie.
 3. Niezwłocznie po opłaceniu Zamówienia Klient ma dostęp do zamówionych Usług.
 4. Usługodawca, w celu przedstawienia Klientowi świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług odpłatnych, jak i zaprezentowania funkcjonalności Serwisu, może udzielić Klientowi dostępu do Usług odpłatnych na okres próbny nieodpłatnie.
 5. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową (aktualna wersja Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub Apple Safari), zapewniającą prawidłową obsługę Javascript oraz plików cookies oraz z dostępem do sieci Internet, a także posiadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (nr NIP), aktywny: adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem których Usługodawca może skutecznie skontaktować się z Klientem lub Użytkownikiem.
 6. Usługodawca nie zapewnia warunków technicznych wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu, ich spełnienie spoczywa na Kliencie i Użytkowniku.
 7. Po wyrażeniu zgody przez Klienta Usługodawca może użyć nazwy przedsiębiorstwa Klienta i jego logotypu w celach marketingowych, poprzez umieszczenie nazwy lub logotypu w landing page Serwisu z podpisem „zaufali nam”.

 

 • 5

Własność Intelektualna

 1. Serwis stanowi własność Usługodawcy. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian jej funkcjonalności, celem poprawy jakości świadczonych usług oraz do zmiany interfejsu Serwisu w całości lub w części. Nazwa Serwisu, logo, zasady działania Serwisu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie oraz kod źródłowy, podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługodawca zachowuje wszelkie tytuły prawne prawa własności intelektualnej związane z Serwisem oraz powiązaną z nim dokumentacją.
 2. Ochronie prawnej podlegają również znaki towarowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich umieszczone w Serwisie.
 3. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Serwisu, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Serwisu oraz są rozpowszechniane w ramach Serwisu zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.
 4. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy lub Usługodawca posiada do nich odpowiednie licencje.

 

 • 6

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie będzie ponosił względem Klienta lub Użytkownika odpowiedzialności za ewentualnie powstałą szkodę (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans), w tym nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych na rzecz Klienta lub Użytkownika z zastrzeżeniem, że nie wyłącza ani nie ogranicza to odpowiedzialności wobec przedsiębiorców, prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, przewidzianej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W tym zakresie wszelka odpowiedzialność Usługodawcy wynikająca z Umowy ograniczona jest do sumy wynagrodzenia otrzymanego od Klienta za okres trzech (3) miesięcy.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia odpowiednich starań celem zapewnienia działania Serwisu bez zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Serwisu spowodowane awarią zewnętrzną w stosunku do infrastruktury Usługodawcy, wynikającą z działania lub zaniechania podmiotów trzecich, siłą wyższą (np. katastrofy naturalne, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, rozruchy, wojny, zamieszki lub wszelkich innych przyczyn obiektywnie kwalifikujących się pod pojęciem działania siły wyższej) lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników w Serwis. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe świadczenie usług powstałe na skutek niepoprawności treści, informacji i danych uzyskanych od Klienta lub Użytkownika (w szczególności w zakresie ich prawdziwości i spójność) oraz za działania lub materiały, które zostały wytworzone przez osoby trzecie, a które nie zostały uprzednio zaakceptowane przez Usługodawcę lub za działania, które Klient lub Użytkownik podjął samodzielnie bez uprzedniej konsultacji z Usługodawcą.
 3. Usługodawca z odpowiednim wyprzedzeniem będzie informował Klientów i Użytkowników o planowanych przerwach technicznych lub przerwach w dostępie do funkcjonalności Serwisu i Usług. Przerwy techniczne w dostępie do Serwisu będą planowane w taki sposób, aby były jak najmniej uciążliwe dla Klientów i Użytkowników.
 4. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klientów i Użytkowników o zidentyfikowanych awariach Serwisu oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 5. Usługodawca podejmie niezbędne działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków awarii.
 6. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Klientów i Użytkowników. W szczególności Usługodawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. Użytkownikowi i Klientowi Serwisu nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami Urządzeń lub opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji a także działaniem sieci publicznej.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń Klienta lub Użytkownika skutkujące brakiem możliwości korzystania z Serwisu lub świadczonych za jego pośrednictwem Usług, jak również za skutki nieprzestrzegania przez Klienta lub Użytkownika wymogów technicznych określonych w § 4 ust. 12 Regulaminu.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Klienta i Użytkownika wynikające z ich działań w Serwisie.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Klienta i Użytkownika do Serwisu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Klienta i Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do przedsiębiorstwa lub osoby Klienta albo osób trzecich lub też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie Usług przez Usługodawcę.
 11. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Klienta lub Użytkownika lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.
 12. W przypadku naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta Klienta lub Użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy:

a. Klient lub Użytkownik narusza Regulamin lub Umowę,

b. Klient zalega z płatnościami za Usługi, przez dwa następujące po sobie okresy rozliczeniowe, przy czym za okres rozliczeniowy się miesiąc,

c. Klient lub Użytkownik umieszcza w Serwisie treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub niedozwolone w świetle postanowień Regulaminu,

d. Klient lub Użytkownik umieszcza nieprawdziwe dane niezbędne do rejestracji w Serwisie,

e. Klient lub Użytkownik wykorzystuje Usług lub udostępnia uzyskane w Serwisie informacje na rzecz podmiotów trzecich, w szczególności świadczy na rzecz takich podmiotów usługi o charakterze konkurencyjnym wobec Usługodawcy, działania Użytkownika i Klienta naruszają dobre imię lub renomę Usługodawcy oraz innych użytkowników Serwisu.

 1. Zablokowanie Konta Klienta lub Użytkownika następuje do czasu usunięcia naruszeń, o czym Użytkownik lub Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną. W trakcie zablokowania Konta Klient lub Użytkownik nie ma dostępu do Usług. Odblokowanie dostępu do Konta następuje po usunięciu naruszeń na wniosek Klienta lub Użytkownika wysłany na adres poczty elektronicznej: info@temida.io
 2. Usługodawca może na zasadach ogólnych dochodzić roszczeń odszkodowawczych wobec Klienta lub Użytkownika w przypadku dopuszczenia się przez nich naruszeń zasad i warunków korzystania z Serwisu ustalonych w Regulaminie skutkujących powstaniem szkody po stronie Usługodawcy.

 

 • 7

Reklamacja

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, świadczonych za jego pośrednictwem Usług oraz jego funkcjonalności, Klient lub Użytkownik mogą złożyć poprzez system zgłoszeń dostępny w Serwisie lub wysłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej: support@temida.io .
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient lub Użytkownik powinien wskazać swój numer NIP, przyczynę reklamacji i zwięźle opisać problem stanowiący podstawę jej złożenia, wskazać nieprawidłowości i swoje oczekiwania. Podanie powyższych informacji przyspieszy i ułatwi rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne jest rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni od daty jego przesłania na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne jest przesyłana Klientowi lub Użytkownikowi na podany w trakcie rejestracji przez Klienta lub Użytkownika adres poczty elektronicznej lub przez system zgłoszeń w Serwisie.

 

 • 8

Odstąpienie od Umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Umów zawartych z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie Usług niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową

takich Klientów.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi m. in. w odniesieniu do Umów o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy oraz o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie czternastu dni od dnia zawarcia Umowy zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej: info@temida.io.
 3. W przypadku zakupu Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej  ceny Usługi.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w dowolnej formie pozwalającej na jego udokumentowanie. Zalecaną formą jest przesłanie go na adres poczty elektronicznej: info@temida.io co pozwoli Usługodawcy na niezwłoczne go zarejestrowanie i wykonanie. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy  z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 • 9

Rozwiązanie umowy

 1. Umowa na świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z upływem okresu na jaki została zakupiona Usługa będąca jej przedmiotem.
 2. Klient lub Użytkownik w każdym czasie może złożyć oświadczenie zawierające żądanie usunięcia jego Konta. W przypadku usunięcia Konta Klienta usuwane są również wszystkie powiązane z nim Konta Użytkowników. Usługodawca potwierdza otrzymanie żądania usunięcia Konta poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie rejestracji przez Klienta lub Użytkownika adres poczty elektronicznej, zawierającej potwierdzenie otrzymania żądania. Wysłanie potwierdzenia równoznaczne jest z usunięcie Konta i wszelkich danych z nim powiązanych oraz danych rejestracyjnych.
 3. Klient w każdym czasie może anulować subskrypcję, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie Usług na adres poczty elektronicznej: info@temida.io. Usługodawca potwierdza otrzymanie wypowiedzenia Klienta poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany przez niego w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej, zawierającej potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia. Wysłanie potwierdzenia równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy na świadczenie Usług.
 4. Po złożeniu oświadczenia o anulowaniu subskrypcji Usługi są dostępne do końca okresu na jaki zostały zamówione.
 5. Płatności za Usługi są pobierane do końca okresu na jaki Usługi zostały zamówione.
 6. Wypowiedzenia Umowy na świadczenie Usług przez Klienta nie skutkuje obowiązkiem po stronie Usługodawcy zwrotu ceny za niewykorzystane przez Klienta Usługi.
 7. Usługodawca może rozwiązać Umowę na świadczenie Usług w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:

a. zablokowania Konta Klienta, o którym mowa w § 6 ust. 13 Regulaminu trwa co najmniej 30 dni,

b. pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń w terminie siedmiu dni, Klient nadal narusza zapisy Regulaminu lub Umowy, a w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 13 Regulaminu.

 1. Usługodawca może usunąć Konto Klienta lub Użytkownika w każdym czasie w przypadku, gdy:
 1. zawieszenie Konta Klienta lub Użytkownika, o którym mowa w § 6 ust. 13 Regulaminu trwa co najmniej 60 dni,
 2. pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń w terminie siedmiu dni, Klient lub Użytkownik nadal naruszają zapisy Regulaminu lub Umowy, a w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 13 Regulaminu.
 1. Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta lub Użytkownika, bez prawa Klienta do odszkodowania.

 

 • 10

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu ich publikacji w Serwisie. Wszelkie czynności dokonane przez Klienta lub Użytkownika przed zmianą Regulaminu, będą rozpatrywane według zapisów obowiązujących w chwili dokonania czynności.
 3. W przypadku zawarcia Umów na świadczenie Usług o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Klienta lub Użytkownika, jeżeli Klient lub Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie piętnastu dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 4. W razie zajścia ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń odnoszących się do niej lub z niej wynikających, umawiające się strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.
 5. W przypadku braku  porozumienia, spory z będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Usługodawcy..
 6. Usługodawca jest administratorem Danych Osobowych podanych przez Użytkownika w rozumieniu przepisów RODO. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, opisane są w Polityce Prywatności (link do Polityki Prywatności).
 7. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r.

 

Załącznik 1

 

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Usługodawca, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

Informacja dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

 

 1. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
  1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery,
  2. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je — zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody — autorowi programu,
  3. spam — niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,
  4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing),
  5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
 2. Aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinieneś zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystujesz podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
  1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
  2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
  3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 1. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
  1. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 2. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
  1. szyfrowanie transmisji danych,
  2. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),