Poradniki

Jak odzyskać dług od zagranicznej firmy?

Jak odzyskać dług od zagranicznej firmy?

Zatory płatnicze to zmora przedsiębiorców. Co istotne, problemy z płatnościami dotyczą nie tylko kontrahentów krajowych – windykacja międzynarodowa stanowi metodę na to, aby odzyskać należności od niewypłacalnych partnerów biznesowych z zagranicy. Istnieją różne drogi umożliwiające firmom dochodzenie swoich praw w tym zakresie. Co zrobić, gdy spotkał Cię brak płatności od zagranicznego podmiotu i jakie trudności stwarza windykacja w takim przypadku? O tym oraz o wielu innych kwestiach związanych z odzyskiwaniem należności z zagranicy opowiadamy w dzisiejszym artykule.

 

 

Najważniejsze regulacje związane z windykacją międzynarodową

Windykacja za granicą jest skomplikowanym zagadnieniem, które podlega przepisom zawartym w różnych aktach prawnych. Wśród źródeł prawa, z jakimi warto się zapoznać, gdy zastanawiasz się, jak odzyskać dług od zagranicznej firmy, znajdują się m.in.:

 • Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty,
 • Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych,
 • Ustawa Prawo Prywatne Międzynarodowe z dnia 4 lutego 2011 r.,
 • Konwencja z Lugano z 30 października 2007 r.

To, jak przebiega windykacja międzynarodowa, zależy w dużej mierze od tego, czy dłużnik ma siedzibę w kraju należącym do Unii Europejskiej. W przypadku krajów członkowskich UE szczególną rolę odgrywają dwa pierwsze z wymienionych aktów prawnych. Wprowadzone w nich regulacje w znacznym stopniu upraszczają wierzycielom drogę dochodzenia należności od dłużnika. Stosuje się je zarówno w przypadku transgranicznych spraw cywilnych, jak i takich, w których minimum jedna ze stron ma miejsce zamieszkania na terenie UE, z tym że drugie z rozporządzeń dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy wartość długu nie przekracza dwóch tysięcy euro.

Sprawdź także: Sprawdzanie firmy

 

Jakie bariery towarzyszą windykacji zagranicznej?

Brak płatności od zagranicznego podmiotu okazuje się często nierozwiązywalnym problemem dla polskich przedsiębiorców. Podejmują oni samodzielne próby odzyskania pieniędzy, a kiedy one zawodzą, to rezygnują z dalszych działań w tym kierunku. Jakie bariery zagranicznej windykacji stoją na drodze polskim przedsiębiorstwom?

Najczęstszymi powodami nieskuteczności windykacji za granicą są:

 • bariera językowa oraz kulturowa,
 • nieznajomość prawa kraju, z którego pochodzi dłużnik,
 • przeterminowanie długu,
 • przygotowanie niekompletnej dokumentacji.

 

 

Okazuje się jednak, że windykacja międzynarodowa może przynieść wierzycielowi sukces. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia celu, powinien on działać błyskawicznie i zdecydowanie. Jedną z najlepszych opcji jest skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy windykacyjnej, która wie, jak odzyskać należności od kontrahentów zagranicznych. To o tyle istotne, że polubowna windykacja długów za granicą może trwać nawet od 120 do 160 dni. Na usługi profesjonalistów warto się jednak zdecydować szybko, aby dług nie przeterminował się, w innym wypadku uzyskanie całej należnej kwoty bez rozkładania na raty może okazać się niemożliwe. Innym aspektem, o który powinien zadbać przedsiębiorca zainteresowany windykacją za granicą, jest zgromadzenie kompletu dokumentów związanych z feralną transakcją.

Sprawdź także: Windykacja transport

 

Jak odzyskać należności od kontrahentów zagranicznych?

Międzynarodowa windykacja należności może przebiegać na kilka różnych sposobów. Wierzyciele mogą m.in.:

 • próbować dochodzić swoich pieniędzy na własną rękę,
 • skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej,
 • skierować sprawę do sądu,
 • sprzedać dług,
 • złożyć pozew o europejski nakaz zapłaty.

Przyjrzyjmy się bliżej, jak wygląda odzyskiwanie długów za granicą przy użyciu każdej z tych metod.

Sprawdź także: Ryzyko kredytowe

 

Windykacja za granicą we własnym zakresie

Jest to zwykle najwcześniej stosowany sposób na to, jak odzyskać dług od zagranicznego kontrahenta. Powinien opierać się na polubowności i negocjacjach, które umożliwią utrzymanie dobrych kontaktów z partnerem biznesowym oraz rozwiązanie sprawy bez angażowania w nią sądu. Pierwszym krokiem jest w tym przypadku przesłanie wezwania do zapłaty oraz przypomnienia drogą telefoniczną i mailową. Jeśli to nie poskutkuje, należy wystosować monit z ostrzeżeniem o skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Bezsprzecznym plusem tego rodzaju windykacji jest stosunkowo niski koszt. Niestety skuteczność tego sposobu jest wątpliwa i może jedynie opóźnić wdrożenie innych, bardziej efektywnych strategii działania.

 

 

Pomoc firmy windykacyjnej

Nieprzypadkowo ta odmiana windykacji za granicą cieszy się bardzo dużą popularnością wśród wierzycieli. Wsparcie doświadczonych specjalistów z zakresu odzyskiwania długów przekłada się na sprawność i skuteczność tego procesu. Firma windykacyjna po zebraniu kompletnej dokumentacji może przystąpić do działań – najpierw polubownych, a jeżeli nie przyniosą one oczekiwanych rezultatów, to na drodze sądowej. Klienci najczęściej mogą liczyć na pomoc również w przypadku egzekucyjnego etapu procesu odzyskiwania długów.

Oczywiście firmy windykacyjne nie oferują wsparcia za darmo. Wysokość prowizji pobieranej przez te podmioty waha się zazwyczaj od 10 do 30 procent długu i jest związana z m.in.:

 • wysokością zobowiązania,
 • poziomem trudności windykacji,
 • okresem przeterminowania należności.

Jeżeli zależy Ci na skuteczności windykacyjnej i jesteś gotów wskazane wcześniej koszty, to firma windykacyjna jest odpowiednim wyborem dla Ciebie.

 

Sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi

Z tej opcji korzystają zwykle firmy, które między innymi przez zator płatniczy popadły w kłopoty finansowe. Co istotne, sprzedaż wierzytelności jest możliwa również bez zgody dłużnika, jeżeli nie jest to sprzeczne z prawem, właściwością zobowiązania lub ustaleniami umownymi. Aby sprzedać dług i możliwość windykacji należności zagranicznych, należy sporządzić pisemną umowę sprzedaży, w której znajdzie się szczegółowy opis wierzytelności oraz stosunku prawnego, który stanowi jej podstawę. W przypadku wielu firm ważne jest również to, że mają możliwość jedynie cesji części długu bez obowiązku sprzedaży całości. Niestety, ze względu na skomplikowanie międzynarodowej windykacji należności, niewiele podmiotów wyraża zainteresowanie kupnem tego typu długów.

 

 

Windykacja międzynarodowa na drodze sądowej

W momencie, gdy windykacja polubowna nie skutkuje, należy skorzystać z narzędzi, które oferuje windykacja twarda. Kluczowe dla niej jest ustalenie sądu właściwego do rozpatrzenia tej sprawy. Istnieją różne opcje w tym zakresie – sprawę można skierować do sądu polskiego lub sądu właściwego ze względu na siedzibę kontrahenta, chyba że w umowie znajduje się inny zapis regulujący tę kwestię.

W jakich wypadkach polskie orzeczenia są skuteczne w UE? Jeżeli tytuł uzyskany w Polsce spełnia wymogi ETE (Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego), to można go egzekwować bezpośrednio w krajach UE bez podejmowania dodatkowych kroków, z wyłączeniem konieczności uzyskania tłumaczenia. Jeśli natomiast polskie orzeczenie nie jest zgodne z ETE, to nadal może być egzekwowalne. Wymaga to jednak złożenia w zagranicznym sądzie wniosku o określenie tego tytułu jako wykonalnego.

Niekiedy odzyskiwanie długów transgranicznych realizowane jest w postępowaniu prowadzonym poza Polską. W takim wypadku niezbędne jest skorzystanie z pomocy renomowanej kancelarii prawnej specjalizującej się w tym obszarze, która dobrze zna specyfikę tamtejszego systemu prawnego. Przebieg postępowania różni się bowiem w zależności od danego państwa, dlatego wsparcie doświadczonego eksperta jest bezcenne.

Jakie korzyści płyną z tego rodzaju windykacji międzynarodowej? Istnieje spora szansa na odzyskanie długów lub na ewentualną możliwość zaliczenia wierzytelności do kosztów podatkowych. Wymaga to jednak skorzystania z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, co generuje wysokie i niekiedy niełatwe do oszacowania koszty.

Sprawdź także: Biała lista firm

 

Czym jest europejski nakaz zapłaty?

Brak płatności od zagranicznego podmiotu często wiąże się z tym, że wierzyciela czeka długa przeprawa, jeśli chce odzyskać dług. Europejski nakaz zapłaty to narzędzie, które ma na celu znaczne odformalizowanie i skrócenie tej drogi. Jak uzyskać europejski nakaz zapłaty i jak funkcjonuje on w praktyce?

Aby doprowadzić do wydania europejskiego nakazu zapłaty, należy złożyć odpowiedni pozew do polskiego sądu. Jeżeli sąd uzna, że kryteria formalne zostały spełnione, a pozew wydaje się uzasadniony, to zwykle w ciągu 30 dni wydaje europejski nakaz zapłaty. Kolejnym krokiem jest doręczenie ENZ dłużnikowi, który następnie ma 30 dni na wyrażenie stosownego sprzeciwu. Co istotne, dłużnik nie musi przywoływać w tym celu żadnych dowodów – konieczne jest wyłącznie sporządzenie oświadczenia.

Jeżeli taki sprzeciw zostanie wystosowany, to dalsze rozpoznanie sprawy odbywa się zgodnie z zasadami zwykłego postępowania cywilnego przed polskim sądem, jeśli oczywiście posiada on odpowiednią jurysdykcję. W przypadku, gdy sprzeciw nie zostanie wniesiony, to ENZ uprawomocnia się, a powód występuje w odrębnym postępowaniu o stwierdzenie jego wykonalności.

 

 

Jak chronić się przed nieuczciwymi kontrahentami z innych krajów?

Kiedy analizujemy, jak działa windykacja zagraniczna w porównaniu do tej, która jest prowadzona w Polsce, zauważamy przede wszystkim, że jest ona znacznie bardziej skomplikowana. Nieuczciwych kontrahentów z zagranicy nie da Biura Informacji Gospodarczej, przez co nie ma w nich również informacji, które mogłyby ostrzec firmy przed współpracą z takim partnerem biznesowym. Czy istnieją więc sposoby na to, aby zabezpieczyć się przed niewypłacalnym klientem z innego kraju? Odpowiedź brzmi: tak!

Polskie firmy mają do dyspozycji różne rozwiązania, które umożliwiają ochronę przed tym, aby później w pośpiechu nie musieć sprawdzać, czym jest windykacja międzynarodowa. Wśród skutecznych metod na to, jak zweryfikować zagranicznego kontrahenta, znajdują się m.in.:

 • weryfikacja na portalu e-sprawiedliwość,
 • zajrzenie do systemu EORI, czyli Economic Operator Identification and Registration, będącego systemem rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych na potrzeby celne,
 • weryfikacja w bazie VIES zawierającej dane wszystkich podmiotów gospodarczych, które mają aktywny numer VAT UE,
 • kontakt z polską placówką dyplomatyczną w kraju ewentualnego partnera biznesowego,
 • uzyskanie informacji od dwustronnych izb handlowych,
 • zapoznanie się z odczuciami poprzednich kontrahentów danej firmy oraz weryfikacja informacji o niej w Internecie.

Przedstawione sposoby stanowią swego rodzaju standardowe rozwiązania służące do weryfikacji potencjalnego kontrahenta. Jeżeli zależy Ci jednak na czasie, a dodatkowo chcesz mieć pewność, że dokładnie prześwietliłeś daną firmę, to skorzystaj z nowoczesnego oprogramowania Temida. Ten bazujący na sztucznej inteligencji system w jedyne 30 sekund zweryfikuje wiarygodność przedsiębiorstwa i wskaże Ci, jakie jest prawdopodobieństwo jego niewypłacalności. Skontaktuj się z nami i poznaj pełnię możliwości programu Temida.

Sprawdź także: Nieuczciwy kontrahent

 

Odzyskanie zagranicznefgo długu – podsumowanie

Windykacja za granicą to niemałe wyzwanie dla wierzycieli. Odzyskiwanie długów transgranicznych to często kosztowny i trudny proces, który obarczony jest dużym ryzykiem niepowodzenia. Warto więc zadbać o to, aby dobrze zabezpieczyć się przed nieuczciwymi partnerami biznesowymi. Współpraca z nimi może bowiem narazić firmę na ogromne straty. Zastanawiasz się, jak sprawdzić kontrahenta w skuteczny i szybki sposób? Postaw na oprogramowanie Temida, dzięki któremu dokładnie zweryfikujesz potencjalnego partnera i unikniesz kosztownej wpadki. Zapraszamy do kontaktu!

 

Zainteresował Cię ten artykuł? Odwiedź naszego bloga, gdzie znajdziesz wiele innych ciekawych treści, dzięki którym dowiesz się m.in.:

NEWSLETTER TEMIDA
Aktualne informacje dla branży transportowej

  Jak odzyskać dług od zagranicznej firmy? 2
  0 Comments

  No Comment.

  Sprawdź możliwości Temida już dziś.

  Zabezpiecz firmę - oszacuj ryzyko
  Sprawdź bez zobowiązania
  Masz pytania?
  Zajrzyj do naszej
  sekcji FAQ
  FAQ
  Lub skontaktuj się
  z nami:
  Jak odzyskać dług od zagranicznej firmy? 3 +48 573 581 078 Jak odzyskać dług od zagranicznej firmy? 4 info@temida.io